عوامل مستعدکننده لنگش

اسیدوز در گاو شیری اسیدوز از مشکلات شایع درگاوداری ها است. آمار صحیحی از ضربات اقتصادی آن وجود ندارد زیرا عواقب زیادی چون ، لنگش، افزایش مصرف خوراک ، کاهش شیر، درمان و… دارد. آمار برآوردی درآمریکا نشان می دهد سالانه حدود ۵/۹ میلیارد دلار به علت اسیدوز ضرر اقتصادی وارد می شود. به طورکلی […]