آسایش دام

تاثیرات فصل به شکل های مختلف عملکرد و راندمان تولیدی گاوهای شیری را تحت تاثیر قرار می دهد. بی شک سود حاصل از سرمایه گذاری در بخش صنعت گاو شیری وابسته به راندمان تولید مثلی آن است که تاثیرات بد شرایط آب و هوایی می تواند خسارت های زیادی را از نظر اقتصادی ایجاد کند. […]

تراکم و تقسیم زمان در گله های شیری تقسیم زمان روزانه گاو شیری   تقسیم زمان بیست و چهار ساعته گاو نشانگر پاسخ گاو به محیط خویش است. انحراف از اندازه های طبیعی رفتاری معمولا نشانگر خروج از رفتار طبیعی گاو بوده و می تواند به عنوان مبنایی برای تخمین بازده و زیان های اقتصادی […]