نام و سال همایش ردیف مقاله عنوان مقاله فارسی/ انگلیسی نویسندگان چکیده/ کامل دانلود مقاله
اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی در ایران ۱ دامپزشکی مبتنی بر شواهد فارسی دکتر ایرج نوروزیان، دکتر فهیمه زیبایی، دکتر علیرضا باهنر، دکتر سعید بکائی کامل  PDF
۲ لنگش در گاو شیری: راه حل ها برای مسئله ای پایا فارسی دکتر ایرج نوروزیان، دکتر فهیمه زیبایی، دکتر محسن نوری، مهندس سید محمد کربلایی سید جواد چکیده  PDF
۳ ساختار و آناتومی سم در گاو فارسی دکتر مینا تجلی چکیده  PDF
۴ ارزیابی ارتباط آناتومیک بورس سزامویید پایینی و فضای مفصلی مفصل بین بند انگشتی پایینی در گاو با استفاده از کنتراست رادیولوژی و کنتراست سی تی اسکن فارسی موسی جاودانی گندمانی، عبدالحمید میمندی، محمدهادی باقری چکیده  PDF
۵ مطالعه مورفوپاتولوژیک کپسول سم در گاوهای شیری حذفی مبتلا به لنگش فارسی محسن نوری، سید حسین مرجانمهر، ایرج نوروزیان، علیرضا وجهی، داوود فسخودی چکیده  PDF
۶ فراوانی بیماری زخم کف سم و بررسی نحوه توزیع این بیماری در مناطق مختلف سم فارسی صفورا قدیریان، سیف الله دهقانی چکیده  PDF
۷ پراکندگی بیماری های خط سفید در سم هاس مبتلا به لامینیت در گاوهای شیری فارسی مریم رضاقلی، سیف الله دهقانی ناژوانی چکیده  PDF
۸ مقایسه آزمایشگاهی سه تکنیک متفاوت تزریق در بورس سزاموئید پایینی در گاو فارسی دکتر موسی جاودانی گندمانی، ع م میمندی، س نظیفی چکیده  PDF
۹ گزارش یک مورد ترومبوز ورید میان خالی خلفی در اثر عفونت مفصل مچ پا در گاو فارسی شاهین حاجی قهرمانی چکیده  PDF
۱۰ لنگش ناشی از مقیدسازی در یک راس گاو فارسی ناصر وصال، علیرضا رعایت جهرمی چکیده  PDF
۱۱ تاثیر لنگش در آسایش گاو فارسی دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی    PDF
۱۲ لامینایتیس مزمن پیشرفته فارسی رستمی م، دهقانی س چکیده  PDF
۱۳ ارزیابی شاخص طول پنجه سم در زمان های معمول سم چینی فارسی امین خاقانی، احمدرضا محمدنیا، ناصر وجدی چکیده  PDF
۱۴ تاثیر فصل و شرایط آب و هوائی در شیوع لنگش در گاوداری های شیری خرم آباد (غرب ایران) فارسی شاهین حاجی قهرمانی چکیده  PDF
۱۵ ارائه مدلی برای توزیع دینامیک نیروی تماسی سم با زمین در گاو های شیری فارسی مهندس محمدهادی هنرور،دکتر  جواد اکبری چکیده  PDF
۱۶ ارزیابی میزان فصلی بودن جراحات بافت شاخی انگشتان گاو در اصفهان فارسی مینا جعفری، احمدرضا محمدنیا، زهرا قربانی، ستاره قاسمی، سیده فاطمه جزایری چکیده  PDF
۱۷ بیومکانیک سم ها و انگشتان در گاو؛ ملاحظات مرتبط با ضایعات مختلف، نوع بستر و اصلاح اصولی سم فارسی عبدالحمید میمندی پاریزی، علیرضا رعایت جهرمی چکیده  PDF
۱۸ مقایسه همخوانی ۴ روش ارزیابی لنگش در گله فارسی دکتر بهروز نیک احوال، دکتر سیف الله دهقانی چکیده  PDF
۱۹ گزارش هماتوم پاشنه در دوموردگاو شیری فارسی محسن نوری، ایرج نوروزیان، معصومه شهاب الدین، تقی مددزاده، علی ملکشاهی مقدم، حسین شاد چکیده  PDF
۲۰ تشخیص اتوماتیک بیماری لنگش در گاو، نگاه پدیده گرا و نگاه ساختارگرا فارسی مهندس محمد هادی هنرور، دکتر جواد اکبری چکیده  PDF
۲۱ پاتولوژی سم و لنگش در گاوهای شیری فارسی ابراهیم بابا احمدی، مرتضی شمسی، طیب صیفی، رضا هوشمندفر، مهدی خوشنام چکیده  PDF
۲۲ استفاده از بلوک های چوبی در درمان آبسه های کف سم- حقیقت یا افسانه فارسی علی علی آبادی، عباس روشن قصرالدشتی چکیده  PDF
۲۳ انتخاب روش مناسب جهت درمان و کنترل بیماری درماتیت انگشتی در گله های گاو شیری فارسی علی قشقایی چکیده  PDF
۲۴ ارزیابی مبتنی بر شواهد استفاده از  water hose به عنوان یک آزمون غربالگری جهت جستجوی درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری در سطح گله فارسی دکتر فهیمه زیبایی، دکتر ایرج نوروزیان، دکتر علیرضا باهنر، دکتر سارا فتاح پور، مهندس سید محمد کربلایی سید جواد چکیده  PDF
۲۵ گندیدگی سم در گاو: با تاکید بیشتر روی پروتکل های درمانی در ایران فارسی هادی دادآفرید چکیده  PDF
۲۶ بررسی نقش سیستم فری استال در کاهش بروز لنگش در مناطق مرطوب فارسی عباس ضیغمی، یداله چاشنیدل چکیده  PDF
۲۷ وقوع ساییدگی پاشنه پا در گاوهای شیری در منطقه شیراز فارسی دکتر محبوبه کهکیلویه زاده، دکتر سیف الله دهقانی، دکتر محمد طباطبائی چکیده  PDF
۲۸ ارزیابی یک ماده ضدعفونی کننده معمول با دو ماده گندزدا در آماده سازی قبل از جراحی سم گاو فارسی موسی جاودانی گندمانی، سیف الله دهقانی ناژوانی، صادق شیریان، امین تمدن چکیده  PDF
۲۹ ارزیابی اثرات درمانی جوش شیرین در درمان فلگمون بین انگشتی در گاو شیری فارسی احسان دهقانی ناژوانی، پوریا پارسایی، شاهین نکوئی، شهریار ادیبی چکیده  PDF
۳۰ بررسی کشتارگاهی بیماری های کف سم گاو در منطقه شهرستان ارومیه فارسی علیرضا نجف پور، فرزاد جعفر قلی زاده چکیده  PDF
۳۱ تب بی دوام گاو در ناحیه غرب ایران، نشانه های بالینی و تشخیص تفریقی، با تاکید بر علائم لنگش فارسی شاهین حاجی قهرمانی چکیده  PDF
۳۲ اهمیت حمام سم جهت پیشگیری و کنترل لنگش در گاوهای شیری فارسی زهرا شفیعی سروستانی، عبدالحمید میمندی پاریزی چکیده  PDF
۳۳ شیوع درماتیت انگشتی و بین انگشتی در شیراز فارسی علیرضا رعایت جهرمی، سیف الله دهقانی، سمیرا مهرشاد چکیده  PDF
۳۴ ارزیابی زیان های اقتصادی حاصل از لنگش فارسی احمدرضا محمدنیا، سمانه آذرپژوه، پروشات افلاکی، کیمیا رئیس زاده، مرضیه مهدیزاده، پریسا رئیسی، پریسا هاشمی چکیده  PDF
۳۵ برآورد کاهش تولید  و زیان اقتصادی ناشی از لنگش در گاو هلشتاین (مطالعه موردی) فارسی محمدعلی نوروزیان چکیده  PDF
۳۶ بررسی اقتصادی زیان های ناشی از درمان لنگش در گله گاوهای شیری فارسی قاسم کول آبادی، رضا طهماسبی چکیده  PDF
۳۷ تشخیص زودهنگام تورم بافت مورق تحت بالینی ( SCL) با استفاده از دو نشانگر قوام مدفوع و خونریزی در بافت شاخی کف انگشت در گاو شیری در سطح گله فارسی دکتر زهرا قلی زاده، دکتر ایرج نوروزیان، دکتر علیرضا باهنر، دکتر فهیمه زیبایی، مهندس سید محمد کربلایی سید جواد چکیده  PDF
۳۸ مروری بر بیماری های غیر عفونی انگشت گاو در ایران فارسی احمدرضا محمدنیا، منیره نیکوبین، شیما خلیلی فرد، فاطمه نادری، امیر حسین فرج نژاد چکیده  PDF
۳۹ بررسی اقتصادی کاهش تولید شیر در اثر لنگش در یک گله گاو هلشتاین (مطالعه موردی) در استان تهران فارسی علیرضا نیک منش چکیده  PDF
۴۰ ارتباط بین جراحات کپسول شاخی سم و احتمال حذف در گاوهای شیری تهران فارسی محسن نوری، ایرج نوروزیان، علیرضا وجهی، سید حسین مرجانمهر، داوود فسخودی چکیده  PDF
۴۱ بررسی گذشته نگر میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین در گاوداری های اطراف شیراز طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ فارسی سردار جعفری شوریجه، محمد امین بهزادی چکیده  PDF
۴۲ بررسی میزان شیوع لنگش در گاوهای پر تولید در یک گاوداری نمونه صنعتی در شهرستان قزوین فارسی دکتر حمیدرضا مسلمی، دکتر سعید بکایی، حسین زنگی چکیده  PDF
۴۳ اهمیت لنگش در نشخوارکنندگان کوچک فارسی دکتر سیف اله دهقانی چکیده  PDF
۴۴ وقوع استئومالاسی در گوسفند در استان فارس فارسی بدیعی، خ. پورجعفر، م. قانع، م. قیصری، م.ر. تاجیک، ج. چکیده  PDF
۴۵ اصلاح سم و لامینایتیس در گوسفند فارسی دکتر نازنین شفیعی، دکتر سیف اله دهقانی چکیده  PDF
۴۶ لنگش در بزهای منطقه جم (استان بوشهر) فارسی پورجعفر، م. بدیعی، خ. بازیار، ح. تاجیک، ج. قانع، م. خنشا، ع چکیده  PDF
۴۷ آنژیوگرافی عروق خونی انگشتان در گوسفند؛ مقایسه سم های سالم و ناسالم فارسی سارا ورزندیان، سیف اله دهقانی چکیده  PDF
۴۸ ارائه روش سم چینی استاندارد در گوسفند با در نظرگیری الگوی رشد سم در این گونه جانوری فارسی سمانه آذرپژوه، مرضیه مهدیزاده، احمدرضا محمدنیا چکیده  PDF
۴۹ بررسی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی مایع مفصلی، مفصل قلمی-بندانگشتی گوسفندان دنبه دار ایرانی فارسی سجاد نسیم، سعید نظیفی، عبدالحمید میمندی پاریزی چکیده  PDF
۵۰ درجه بندی لنگش و درمان لنگش در گوسفند فارسی صیدی نیلوفر، دهقانی فاطمه. چکیده  PDF
۵۱ اصلاح سم در بزهای شیری؛ رهنمودها و ضایعات لامینایتیس در سم ها فارسی سمیرا مهرشاد، علیرضا رعایت جهرمی چکیده  PDF
۵۲ مروری بر بیماری های غیر عفونی انگشت گاودر ایران فارسی دهقانی، س؛ کهگیلویه زاده، م؛ دهقانی ناژوانی، ف؛ مسلمی، ح م؛ جوان، ن؛ نیک احوال ب. چکیده  PDF
۵۳ بررسی اقتصادی کاهش تولید شیر در اثر لنگش در یک گله گاو هلشتاین (مطالعه موردی) در استان تهران فارسی دکتر محبوبه کهگیلویه زاده، دکتر فاطمه دهقانی چکیده  PDF
۵۴ بررسی آناتومیکی استخوان ه ای کنجدی مچ دست و پا به پایین در شتر یک کوهانه فارسی احسان دهقانی ناژوانی، دکتر امین بیغم صادق چکیده  PDF
۵۵ مطالعه اولتراسونوگرافی دو و سه بعدی مچ دست در گاو فارسی ابوذر دهقان، عباس وشکینی، همدی ظریفی کلیانی، سارا ورزندیان چکیده  PDF
۵۶ تعیین PH مایع شکمبه: آیاد در عمل کارایی دارد؟ فارسی فاطمه کتولی، دکتر ایرج نوروزیان، مهندس سید محمد کربلایی سید جواد چکیده  PDF
۵۷ لامینایتیس مرتبط با جیره؛ استفاده از خرما به عنوان منبع کنسانتره فارسی محسن نصیری نسب، علیرضا رعایت جهرمی، سمیرا مهرشاد، علی گودرز تله جردی چکیده  PDF
۵۸ اسیدوز تحت حاد شکمبه و لنگش در گاوان شیری فارسی دکتر علی حاجی احمدی، دکتر عباس روشن قصرالدشتی، راضیه حسینی چکیده  PDF
۵۹ مطالعه تاثیر ترکیب بیوتین و متیونین در کاهش میزان ضایعات سم در گاوهای شیری فارسی دکتر ابوتراب طباطبایی نائینی چکیده PDF
۶۰ تاثیر مواد ریز مغذی آلی بر روی لنگش و شاخص های آن در گاوهای شیری پر تولید فارسی روشن قصرالدشتی، عباس؛ طباطبایی نائینی، ابوتراب؛ روزیطلب، حمید. چکیده  PDF
۶۱ افزایش رخداد اسیدوز تحت حاد شکمبه و التهاب لایه مورق سم (لامینیت) متعاقب تغییر روش جیره بندی در منطقه فارس فارسی قانع، م؛ بدیعی، خ؛ پورجعفر، م. چکیده  PDF
۶۲ عوامل زمینه ساز بیماری التهاب بافت مورق سم (لامینیت) فارسی دکتر حمیدرضا مسلمی چکیده  PDF
۶۳ ارتباط اسیدوز و لامینیت در گاو فارسی دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی چکیده  PDF
۶۴ بررسی اثر سطوح مختلف NDF جیره بر بروز و شدت لنگش در اوایل دوره شیردهی در گاو های پرتولید فارسی یداله چاشنی دل چکیده  PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه