تراکم و تقسیم زمان در گله های شیری

تقسیم زمان روزانه گاو شیری

 

تقسیم زمان بیست و چهار ساعته گاو نشانگر پاسخ گاو به محیط خویش است. انحراف از اندازه های طبیعی رفتاری معمولا نشانگر خروج از رفتار طبیعی گاو بوده و می تواند به عنوان مبنایی برای تخمین بازده و زیان های اقتصادی ناشی از استراتژی های ضعیف مدیریتی باشد. جدول ۱ نشانگر تقسیم زمان روزانه گاو شیری استخراج شده از Grant and Albright (2000) در گاوهای نگهداری شده در فری استال می باشد.

 

دریافت فایل PDF

ارسال دیدگاه