اسیدوز در گاو شیری

اسیدوز از مشکلات شایع درگاوداری ها است. آمار صحیحی از ضربات اقتصادی آن وجود ندارد زیرا عواقب زیادی چون ، لنگش، افزایش مصرف خوراک ، کاهش شیر، درمان و… دارد. آمار برآوردی درآمریکا نشان می دهد سالانه حدود ۵/۹ میلیارد دلار به علت اسیدوز ضرر اقتصادی وارد می شود. به طورکلی اسیدوز افزایش یون ها ی اسیدی خون نسبت به یون های بازی آن است. اسیدوز بالینی در صنعت گاو شیری خیلی مورد بحث نیست زیرا اکثر مضرات آن از فرم تحت بالینی آن است. برای تعریف اسیدوز تحت بالینی یک آستانه pH شکمبه درنظرگرفته می شود و هرگونه افت pH شکمبه در هر فاصله زمانی را اسیدوز تحت بالینی می گویند. هنوز بین محققین توافق در این حدآستانه وجود ندارد.

 

۸/۵> pH اسیدوزتحت بالینی

۸/۵> pH > 5/5 اسیدوز تحت بالینی خفیف

۵/۵ > pH > 2/5 اسیدوز تحت بالینی متوسط

(متعاقب اسیدوز به اپی تلیوم شکمبه آسیب وارد شده وتغییرات مورفولوژیک سلول های پوششی ایجاد می شود و عملکردآنها دچارمشکل شده و باعث سخت شدن اپی تلیوم وکاهش بیشتر جذب اسیدها می شود.)

۲/۵> pH اسیدوز تحت بالینی شدید.

راهکار تشخیص اسیدوز اندازه گیری pH شکمبه است. بسته به اینکه از چه وسیله ای استفاده می شود  برای اندازه گیری pH تفاسیر متفاوت است.

 

دریافت فایل PDF

ارسال دیدگاه