یکی از فاکتورهایی که بر بروز و شیوع لنگش اثر گذار است، فصل و عوامل وابسته به آن می باشد. ارزیابی طبیعت فصلی بیماری هایی که سبب لنگش می شوند در سنجش اهمیت فاکتورهای خطر برای هر بیماری می تواند مفید باشد. مطالعات محققین نشان می دهد که فصل و سایر عوامل وابسته می تواند بر میزان لنگش اثر گذار باشد.

دریافت فایل PDF

ارسال دیدگاه